ប្រជុំរៀបចំសន្និបាត

Contact us

Contact us

img

មហាសន្និបាតនៅសហគមន៍កសិកម្មភ្នំ...

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ការិយាល័យអភិវឌ្ឍសហគមន៍កសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត...

img

មហាសន្និបាតនៅសហគមន៍កសិកម្មទំនប...

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម បានជួយសម្របសម្រួល និងរៀបចំមហាសន្និបាតសហគមន៍ទំន...

img

ប្រជុំរៀបចំសន្និបាត

នៅថ្ងៃទី១០​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០,ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកែប...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ
ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក