វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ នៃមន្ទីរកសិកម្មរាជធានី ខេត្ត

Contact us

Contact us

img

វគ្គផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់សហគ...

វគ្គផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីច្បាប់សហគមន៍កសិកម្ម  មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរី...

img

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវេ...

ការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសហគមន៍កសិកម្ម

img

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដ...

ថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ និងមន្រ្តីការិ-អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍...

img

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវេ...

ការប្រើបា្រស់និងគ្រប់គ្រងប្រប័ន្ធទិន្នន័យសហគមន៍កសិកម្ម

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក