ពង្រឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

ពង្រឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

បានចុះពង្រឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដល់មន្រ្ដីការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ដប៉ៃលិន សមាសភាពចូលរួមមានចំនួន ០៨ នាក់ ស្រី ០២ នាក់ នៅថ្ងែទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩

img

សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីក...

ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មករា ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិន...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ និ...

ថ្ងៃទី០៦ -០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និងនេសាទ...

img

សិក្ខាសាលាបណ្ទុះបណ្តាលស្តីពីកា...

ថ្ងៃទី០៥-០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​និងនេសាទខ...

img

ពង្រឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

បានចុះពង្រឹងការប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ ដល់មន្រ្តីំការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខប...

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក