កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំ ប្រចាំខែសីហា នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

Contact us

Contact us

img

ប្រជុំប្រចាំខែ

ប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មដោយមានការចូលរួមពីលោកប្រធានមន្ទីរ

img

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់មន...

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំ ប្រចាំខែសីហា នាថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក