ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកណ្តាល ចុះពិនិត្យប្រភពទឹកដែលអាចបូមស្រោចស្រព

Contact us

Contact us

img

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បានរៀប...

ថ្ងៃទី26-27/10/2017  ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគណនីនិងការចុះបញ្ជីគណនេយ្យស...

img

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្...

ថ្ងៃទី20/10/2017 ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម ក)បានបន្តចុះជួយត្រួតពិនិត្យបញ្ជីគណនេយ្យរបស់សហគមន៍កស...

img

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្...

ថ្ងៃទី25/10/2017 ក)ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម បានចូលរួមមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញ របស់សហគមន៍កសិកម្មគំន...

img

សកម្មភាពមន្ទីរថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា...

ការងារបង្កបង្កើនផល ស្រូវវស្សា គិតត្រឹមថ្ងៃ ១២ កញ្ញា ២០១៦។ផែនការ ៣៥៩០០ហិកតា ជារួម ទូទាំងខេត្ត អនុវត្ត...

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក