សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

14-Aug-2020

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជានៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ខេត្តមន្ទាយមានជ័យ ដែលបានសហការជាមួយរ៉ាយអៃសិនអាល្លឺម៉ង់ហៅកាត់ថា (DGRV)  សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងគឺក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួនពីរគឺ៖

  • ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា
  • ដើម្បីបង្ហាញពីកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិកចំពោះសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា