នីតិកម្ម

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីបង្កើតនិងចុះបញ្ជីសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ប្រកាស
2 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីបង្កើតនិងចុះបញ្ជីសហភាពសហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ប្រកាស
3 ប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីបង្កើតនិងចុះបញ្ជីសហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ប្រកាស
4 ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ pdf ច្បាប់
5 ប្រកាស ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ pdf ប្រកាស
6 ប្រកាស ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូសម្រាប់សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ pdf ប្រកាស
7 ប្រកាស ស្តីពី លក្ខន្តិកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូសម្រាប់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ pdf ប្រកាស
8 ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យ និងអង្គភាពចំណុះនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មក្រោមឳវាទអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ pdf ប្រកាស
9 អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជរដ្ឋាភិបាល pdf អនុក្រិត្យ