ព័ត៌មាន

img

គម្រោងគាំទ្រដល់វិស័យវារីវប្បកម្មដែលមាន ថវិកាសរុបប្រមាណជាង ២៣ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក

22-Oct-2018

នេះជាខ្លឹមសារសង្ខេបរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីបានមានប្រសាសក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិការវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនថ្នាក់...