ព្រឹតិការណ៍ & ព័ត៌មាន

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

14-Aug-2020

ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

14-Aug-2020

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

14-Aug-2020

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

07-Aug-2020

ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខ...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

07-Aug-2020

ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខ...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

07-Aug-2020

ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខ...

img

កិច្ចប្រជុំនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំសម្ព័ន្ឋសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៅខេត្តកំពង់ចាម

22-Jun-2020

ថ្ងៃទី ១៥­­­­­-១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ...

img

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា

13-Jun-2019

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា ក្រោមធិ...

img

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម នៅខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

13-Dec-2018

img

វេទិកាពិគ្រោះយោបល់លើកទី៣ ស្តីពីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា

03-Jan-2018

នៅថ្ងៃសុក្រ ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម បានសហការជាមួយសហព័ន...