ព័ត៌មានកសិកម្ម សហគមន៏

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ចំនួនសហគមន៍កសិកម្មសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម xlsx ទិន្នន័យសហគមន៏កសិកម្ម
2 សហគមន៍កសិកម្មតាមបណ្តាខេត្តក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម xls ព័ត៌មានសង្ខេបសហគមន៏កសិកម្មតាមខេត្ត
3 ទិន្នន័យសហគមន៍កសិកម្មឆ្នាំ២០១៦ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម xls ទិន្នន័យសហគមន៏កសិកម្ម