ព័ត៌មានកសិកម្ម សហគមន៏

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 តារាងបច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍កសិកម្ម២០១៩ ខាត់ សូលីនណា pdf ព័ត៌មានសង្ខេបសហគមន៍កសិកម្មតាមឆ្នាំ
2 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសហគមន៍កសិកម្មនៅឆ្នាំ 2018 ខាត់ សូលីនណា pdf ព័ត៌មានសង្ខេបសហគមន៍កសិកម្មតាមឆ្នាំ