ព័ត៌មានកសិកម្ម សហគមន៏

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ទិន្នន័យសហគមន៍ទូទាំងខេត្ត xls ទិន្នន័យសហគមន៍កសិកម្ម
2 ​​ចំនួនសហគមន៏កសិកម្មក្នុងខេត្តកំពត ​​សហគមន៏កសិកម្ម pdf ទិន្នន័យសហគមន៍កសិកម្ម