ឯកសារបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបប្រើប្រាស់រួមគ្នារបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
2 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
3 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបទីផ្សាររបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
4 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបរឥណទានកសិកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
5 ការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
6 បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគំរូសម្រាប់មុខរបរឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
7 គោលគំនិតស្តីពីការធ្វើសវនកម្មសហគមន៍កសិកម្ម ដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
8 សៀវភៅស្តីពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល