ឯកសារបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
2 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមុខរបរឥណទានរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម docx គោលកាណែនាំ
3 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការប្រកបមុខរបរប្រើប្រាស់រួមគ្នារបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
4 គោលគំនិតសហគ្រិនភាពសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម docx គោលកាណែនាំ
5 គោលគំនិតនិងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្កើតបណ្តាញមុខរបររបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
6 គំរូផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
7 ផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
8 គំរូផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
9 ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
10 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែងចែងប្រាក់ចំណេញរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
11 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម និងមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
12 គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសហគមន៍កសិកម្មដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
13 គំរូរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
14 ទំរង់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
15 គោលការណ៌ណែនាំស្តីពីការប្រកបមុខរបរផ្គត់ផ្គង់របស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
16 User’s Guide (Administrator) for Update website Pong Limsan pdf គោលកាណែនាំ
17 សេចណែនាំ​គេហទំព័រ DACP Pong Limsan pdf គោលកាណែនាំ