ឯកសារបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ខិត្តប័ណ្ណ សហគមន៍កសិកម្មបន្លែចម្រុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ សហគមន៍កសិកម្មបន្លែចម្រុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ pdf ខិត្ដប័ណ្ណ
2 គោលការណ៍គ្រឹះទាំង ៧ របស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ខិត្ដប័ណ្ណ
3 គោលគំនិតរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ខិត្ដប័ណ្ណ