ឯកសារបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 របាយការណ៍លទ្ធផសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីកិច្ចអភិវឌ្ឍន័សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc របាយការណ៏
2 របាយការណ៍ស្តីពីការអង្កេតតម្លៃផលិតផល និងធាតុចូលកសិកម្មនៅព្រំដែនកម្ពុជា វៀតណាម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf របាយការណ៏
3 របាយការណ៍សហគមន៍ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc របាយការណ៏