ឯកសារបច្ចេកទេស

ល.រ ឈ្មោះ ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ ឯកសារ ប្រភេទ ពត៌មានខ្មែរ ពត៌មានអង់គ្លេស
1 ខិត្តប័ណ្ណ សហគមន៍កសិកម្មបន្លែចម្រុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ សហគមន៍កសិកម្មបន្លែចម្រុះជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ pdf ខិត្ដប័ណ្ណ
2 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
3 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងមុខរបរឥណទានរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម docx គោលកាណែនាំ
4 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការប្រកបមុខរបរប្រើប្រាស់រួមគ្នារបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
5 គោលគំនិតសហគ្រិនភាពសម្រាប់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម docx គោលកាណែនាំ
6 គោលគំនិតនិងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបង្កើតបណ្តាញមុខរបររបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
7 គំរូផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
8 ផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
9 គំរូផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
10 ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc គោលកាណែនាំ
11 របាយការណ៍លទ្ធផសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធស្តីពីកិច្ចអភិវឌ្ឍន័សហគមន៍កសិកម្មនៅកម្ពុជា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម doc របាយការណ៏
12 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបប្រើប្រាស់រួមគ្នារបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
13 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
14 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបទីផ្សាររបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
15 ទម្រង់ផែនការនៃមុខរបរឥណទានកសិកម្មរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
16 ការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf ឯកសារបណ្ឌុះបណ្ដាល
17 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការបែងចែងប្រាក់ចំណេញរបស់សហគមន៍កសិកម្ម នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
18 គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម និងមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
19 គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសហគមន៍កសិកម្មដោយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ
20 គំរូរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម pdf គោលកាណែនាំ