នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្មកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍កសិកម្ម ដើម្បីបង្កើតសម័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជា

ការិយាល័យចុះបញ្ចី និងជម្រុញសហគមន៍កសិកម្

ការិយាល័យចុះបញ្ជី និងជម្រុញសហគមន៍កសិកម្ម

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធស...

ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធស...

ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

img

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្ព័ន្ធស...

ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម​ ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្...

ពុំទាន់មានទិន្នន័យនៅក្នុងផ្នែកនេះទេ

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក